تبلیغات


فکرش را بکن

در این  زمانه که زلزله هم دست بردار نیست از سر این مردم  ...

در این زمانی که کسی سکوت کرده

کسی حرف میزند

من فقط هوشیارم بخاطر اطرافیان

ولی بتو فکر میکنم

آخر تو آخرین و خواستنی ترین خواسته دنیای من بودی......................این دنیا نشد شاید دنیای دیگر

 

من که نمیدانم.............اما خدایم می داند نازنین

 

دوست داشتن دوستان قلبی هدیه ایست قشنگ

 

مثل  سکوت در این دلهره شب و گرگ ومیش صبح دم

 

دوست داشتن تنها چیزی است که ماندنی است  از خاطراتی دور

و شاید نگاه هایی به چشمان هم و پنهان از هممنبع این نوشته : منبع